بیشینن تاریخ بشر رو شخم بزنن ببینن یک زن، محض رضای خود ِ خدا یک زن رو پیدا کنن که حال گرفته ی روز و حال و هوای سنگین عاشقی ها و خستگی ها از دوری ها و بیرنگ و بی حس و بی بو بودن بعضی روزهای زندگانی رو به هجوم هورمونهای زنانگی اش هر ماه، نسبت نداده باشد!


آن یک زنم امروز آرزوست!

۲ نظر: