"مسئولیت" از رویا شروع می شود.

(W.B.Yeats)

۱ نظر:

  1. بر لب های ما ابدیتی خفته است ! بزرگتر از فضایی که در برابر نگاهمان خالی ست

    رویا

    پاسخحذف