برای وهاب

"بروز آشفتگی در هیچ خانه ای ناگهانی نیست؛ بین شکاف چوبها، تای ملافه ها، درز دریچه ها و چین پرده ها غبار نرمی می نشیند به انتظار بادی که از دری گشوده به خانه راه بیابد و اجزاء پراگندگی را از کمینگاه آزاد کند"...


(خانه ی ادریسی ها- سه سطر اول کتاب)

۱ نظر:

  1. وهاب فک ها را به هم فشرد: پس همین روزها مثل مور و ملخ می ریزند، فرهنگ و زیبایی را نابود می کنند، ابتذال جای آنها می گذارند. جهان رو به انحطاط است، ما در عصر کالی زندگی می کنیم. (رو به خانم ادریسی کرد) چقدر دلم می خواست در این زمانه نبودم. چندین قرن قبل با طبع من سازگار تر است: دوران آشیل، پریکلس، دلاوران میز گرد، قلعه ها، شهبانوان، شهرزاد و هزار و یکشب، آکوئیناس مقدس

    پاسخحذف