!نگاه کن
نبضت هنوز زير پوست تنم می زند
...

۱ نظر: