بعضی آهنگا آهنگ نیستن. عکس ان. فیلم ان. مثلن؟ مثلن این ...

بعد میبینی عکسش رو؟ اونجا که سر انگشتات میلغزن به پوست، آروم و سبک اما با حواس جمع؟... اونجا که سرت گیج انگشتا میشه اونقد که چشمات ترجیح میدن بسته باشن تا کمتر تاب بخوری؟... بعد وقتی نوبت به پیشونی میرسه و کنار شقیقه ها، این آهنگه با یه عالمه حوصله انگشتا رو میکشونه به خطی که اولین موها شروع میشن... بعد اونجا که انگشتات میرسن پشت گردن تا خم ترش کنی به بوسه؟...

بعضی آهنگا آهنگ نیستن. خانه براندازن...

۱ نظر: