دان!...

پروردگارا! هیچ وقتی دیگه مثل سه ماه گذشته نداشته باشیم لطفن. بینی و بین خودت نداشته باشیم دیگه، خب؟

آقایون اصحاب کهف! یه کم جمع جورتر بخوابین، منم اون ته غار جا شم!

و لطفن هیچ زنگی برای من به صدا درنیاید، حداقل تا دوشنبه.

بغلم کن...

۱ نظر:

  1. بـــــــــــــــغــــــــــــل بغـــــــــــــل
    بغلـــــــــــــــــ..

    پاسخحذف