مولانا به سعی شایا

یا بیامیز
یا بیاموزم
...

۱ نظر: