... وقتی مردی عاشق زنی است

.پ.ن. پرسی اسلج امروز رفت

۳ نظر: