یونان 1- آتن

روزها تا 5 کنفرانس هستم. بعد منم و شبهای زیبای آتن در کوچه باغهای بغایت زیبایش. آتن را با صداهایش میتوان شناخت. سر هر کوچه ای "تزروی نغمه برداشت"ه. بخصوص بخش مرکزی و توریستی شهر، پلاکا، سر هر کوچه باغی کسی یا گروهی می نوازند و می خوانند. هوا؟ بهتر ازین نمیشد. برای منِ از سرزمین سرما اومده، جشنِ تن و دامنهای کوتاهِ سبک و تاپهای رنگیه این شهر.

برج بادها (Tower of Winds)
قدم زدن در خیابانهای شهر- اطراف اکروپولیس

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر