سعدی به سعی شایا

رفت و رها نمی‌کنی
آمد و ره نمی‌دهی
...

۱ نظر: