حافظ به سعی شایا

!یاران
چه چاره سازم؟
با این دل رمیده
...

ترجیحن با صدای محسن نامجو

۱ نظر: