مولانا به سعی شایا

عشقْ جان است
 عشقِ تو؟
 جانتر
...


...چه درست و بجا

۲ نظر:

 1. در گفتگوی ما
  فنجان تو كوهستانی ست
  وقتی كه به واژه های تو نما می بخشد
  وقتی كه واژه های ما نما می گیرند
  چشمان تو روح هندسی شان را
  در كوهستان پنهان می سازند
  چشمان تو روح هندسی دارند
  وقتی كه فنجان تو كوهستانی ست
  و واژه كه از كنار دست چپ تو
  می افتد
  می افتد در دهان راست من
  در گفتگوی ما
  آن دم كه نگاه صخره در نگاه پر
  می ماند
  او ضلع مربع پریدن را
  می داند

  رویا

  پاسخحذف