مولانا به سعی شایا

شهر بزرگ است تنم 
غم طرفی 
من طرفی
...