مولانا به سعی شایا

زآنچه چشیدم ز لبت
هیچ لبی را مچشان
...

هیچ نظری موجود نیست:

پست کردن نظر