حافظ به سعی شایا

خرقه جایی گرو
و
...باده و دفتر جایی

(!شرح حال)

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر