خاقانی به سعی شایا

ما را شکار کرد
و بیفکند
و برنداشت

...