It’s like, at the end, there’s this surprise quiz: Am I proud of me? I gave my life to become the person I am right now. Was it worth what I paid?

(Richard Bach)

و باقی همه دراز کشیدن است!

بقالی زنی را دوست می‌داشت. با کنیزک ِ خاتون پیغام‌ها کرد که: "من چنینم و چنانم و عاشقم و می‌سوزم و آرام ندارم و بر من ستم‌ها می‌رود و دی چنین بودم و دوش بر من چنین گذشت." قصه های دراز فرو خواند.

کنیزک به خدمت خاتون آمد و گفت: "بقال سلام می‌رساند و می‌گوید که بیا تا تو را چنین کنم و چنان کنم". گفت: "به این سردی؟" گفت: "او دراز گفت اما مقصود این بود!"

آدمیتی طلب کن. مقصود این است. باقی، دراز کشیدن است. سخن را چون بسیار آرایش می‌کنند، مقصود فراموش می‌شود. اصل مقصود است. باقی، دردسر است. 

(فیه مافیه - مولانا)

حافظ به سعی آقای میم

وز دور 
بوسه بر رخ مهتاب می‌زدم
...