سعدی به سعی شایا

دل موضع صبر بود و... بُردی


(روز سعدی؟)

Take care of "freedom" and "truth" will take care of itself.

(Richard Rorty) 
مشکل من: نه می‌توانم دنیا را عوض کنم و نه این را که هست بپذیرم.

 (روزها در راه - شاهرخ مسکوب)

مولانا به سعی شایا

بیا جانا 
که امروز آن مایی

کجایی تو؟
کجایی تو 
کجایی؟
...