سعدی به سعی شایا

 دل هوشمند باید

که به دلبری سپاری

که چو قبله‌ایت باشد

به از آن که خود پرستی

...


پ.ن. روز شیخ بیشتر از همه بر آریا مبارک.